Sàn THÀNH ĐÔ

Trân trọng thông báo:

  Nhầm chuẩn bị cho năm mới phát triển mạnh mẽ.

  Đáp ứng nhân lực kiệp thời cho sự phat triển của công ty.

  Rất mong muốn sự đống gốp của các anh/chị

tyuen dung

tuyen dung thanh do